امتحانات مجازي واحد قاينات
امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز دوشنبه 1399/05/13
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10243 پرستاري سلامت فرد و خانواده صديقي          
102 10261 پرستاري اختلالات مادر و نوزاد يوسفي          
103                  
104