امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز شنبه 1399/05/11
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10242 مفاهيم پايه پرستاري قرباني            
102 10265 اخلاق پرستاري  قرباني          
103                  
104