امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز شنبه 1399/03/31
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10228 برنامه سازي پيشرفته-مباني برنامه ريزي پيشرفته2-طراحي سيستم هاي شي گرا اصفهاني 10101 روانشناسي خانواده بينوا 10362 شيوه هاي كيفي در تحقيقات آموزشي صاحبدل
102 10379 حقوق اساسي1 عابديني 10195 حسابداري صنعتي3-مباني حسابداري مديريت رازدار 10354 نظريه ها و روشهاي مشاوره حرفه اي صاحبدل
103 10333 مباني حسابداري بخش عمومي-حسابداري دولتي-حسابداري دولتي1 علوي 10135 آموزش رياضي دوره ابتدايي رحمتي 10158 سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده-تهيه و كاربرد آزمون ها در مشاوره صاحبدل
104 10184و 10026سما اصول تنظيم و كنترل بودجه مرداني 10145 حقوق تجارت2 صراحتي 10057 اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي ابتدايي كوهي نژاد
105 10162 اجراي ساختمان با مصالح بنايي-سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله نصرالهي 10148 آيين دادرسي مدني1 طباطبايي 10163و 10177سما تعمير و نگهداري ساختمان-روشهاي مرمت ابنيه-نگهداري تعمير و ترميم سازه ها نصرالهي
106 10387 اصول كنترل مدرن فرجامي 10389 بررسي موارد خاص در حسابداري نظامي
107 10199 رياضي مهندسي فرجامي 10072 پسيكوفيزيولوژي هامون پيما
108 10247 شيمي آلي مختاري
109 10079 مباحث اساسي در روانشناسي2 مظهري
110 10337 سازه هاي فولادي2 نصرالهي
111 10428 نگارش1 واحدي
112