اداره كل نظارت، ارزيابي، بازرسي و رسيدگي به شكايات منطقه 8 (خراسان رضوي، شمالي و جنوبي)

تلفن: 38543004-051       نمابر: 38555830-051

Email: region.8@bazresi.iau.ir

آدرس پستي: مشهد مقدس، ميدان بيمارستان امام رضا(ع)، خيابان شهيد چمران، كوچه چمران 15، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي

كد پستي: 9137635567