Ԑ

 

 

ی ی ی ی ی ی ی یی یی

ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یϐ

ی ی ی ی ی ی ݘی ی یی

ی ی ݘ ی ی Ԑی ی یی ی یی

ی ییی یی ی یی ی یی یی ی یی

ی ی ی ی ی ی یی ی یی

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی

یی ρی ǘ یʐی ی ی ԝ ی یی

ی یϐیی ی ی(GBL) Ґی ی یϐیی یی ی یی

ی ی یی ʝی ی Ϙی ԝ ی یی

ی ی یی ی ی ی یی

ی ѐیی ی Ԑی ј ی Ԑی ی ی یی

ی ی ی ی یی ϐ

 

ѐ