عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مقایسه ی نقش برنامه های پژوهش سراهای دانش آموزی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدایی

دانشجو: محمد جوانشیری

سال و نيمسال اخذ: دوم 1394

كدپايان نامه:

استاد راهنما: دكتر حسین مومنی مهموئی

استاد مشاور: **************

چکیـــــده

زمینه و هدف : هدف اين پژوهش، بررسی مقایسه ی نقش برنامه های پژوهش سراهای دانش آموزی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدایی بوده است.

روش : نظر به ماهيت موضوع مورد مطالعه و ساير ويژگي هاي تحقيق اين پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی و  به لحاظ روش، توصیفی از نوع مقایسه ای می‌باشد.  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان خواف  که  تعداد آن ها 2500 نفر بود. از این تعداد 210 نفر(به تفکیک جنسیت 140 نفر پسر و 70 نفر دختر) تحت پوشش برنامه های پژوهش سرا بودند. نمونه آماری در این پزوهش بر اساس جدول مورگان 130 نفرتعيين شد، از این تعداد 86 نفر پسر و 44 نفر دختر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انجام مقایسه ،معادل حجم نمونه تعداد130 نفر دانش آموز عادی (افرادی که از برنامه های پژوهش سرا استفاده نکرده اند ) به تفکیک جنسیت 86 نفر پسر و 44 نفر دختر انتخاب شدند.

گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت تورنس(1979)  و نمرات پيشرفت تحصيلي در دروس علوم و رياضي صورت گرفته است. در این پژوهش پايايي پرسشنامه خلاقيت  با استفاده از آلفای کرانباخ 88/0 به دست آمد.

از آزمون آماری مناسب نظیر آزمون T   مستقل و  MANOVAبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد­ و سطح معنی داری آماری (5 0/0= آلفا ) در نظر گرفته شد.

یافته ها  : نتایج نشان داد که خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پژوهش سرا به اندازه قابل توجهي از دانش آموزان عادي بيشتر بود. و بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دروس علوم و رياضي در هر دو گروه شركت كننده در برنامه هاي پژوهش سرا و عادي به لحاظ جنسيت تفاوت معني داري وجود داشت.

نتیجه گیری : نتایج حاصل از  این پژوهش دلالت بر این دارد که پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان مراکز علمی و تحقیقاتی در جوار مدارس می تواند باعث رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی به عنوان دو موضوع مهم و اساسی تعلیم و تربیت در دانش آموزان گردد. توسعه پژوهشسراها و افزایش تعداد این مراکز کمک شایانی در رسیدن به شکوفایی و پویایی دانش آموزان خواهد نمود .

واژه های  کلیدی:  برنامه هاي پژوهش سرا –  خلاقيت -  پيشرفت تحصيلي دروس علوم و رياضي