عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: رابطه شیوه‌های فرزندپروری مادران با ادراک شایستگی و محبوبیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

 

دانشجو: زهرا بیناباجی

سال و نيمسال اخذ: دوم 1393

كد پايان نامه:  

استاد راهنما: دكتر مجید پاکدامن

استاد مشاور:  

 

چکیده

زمینه و هدف: رفتارهای والدین نقش مؤثری در زندگی کودکان و فرزندان خود بازی می‌کنند، شیوه تربیت و زندگی والدین آینده زندگی آنان را رقم می‌زند. خانواده یکی از واحدهای مهم و تعیین‌کننده سرنوشت افراد هر جامعه است و رفتارهای والدین در این واحد از عوامل بسیار مؤثر بر وضعیت فرزندان آن‌ها می‌باشد. لذا در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد به رابطه شیوه‌های فرزندپروری مادران با ادراک شایستگی و محبوبیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بپردازد.

روش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی به شمار می‌آید. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر قائن (920 نفر) سال تحصیلی 95-94 می‌باشند. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده می‌شود و با کمک جدول مورگان تعداد 200 دانش‌آموز و مادران آن‌ها از بین مدارس (امام حسن مجتبی «ع»- تزکیه- بعثت- ولی‌عصر- فهمیده و امام خمینی «ره») انتخاب شدند. در اين مطالعه پرسشنامه‌های شیوه های فرزندپروری بامریند، ادارک شایستگی هارتر و محبوبیت اجتماعی رضاخانی استفاده و سپس داده‌های پژوهش با نرم‌افزار 20-SPSS و ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تحليل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین شیوه‌های فرزندپروری مادران با ادراک شایستگی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه وجود دارد و شیوه سهل انگارانه و اقتدار منطقی پیش بینی کننده قوی برای ادارک شایستگی دانش آموزان بوده و همچنین بین میانگین شیوه‌های فرزندپروری مادران و میزان ادراک شایستگی دانش‌آموزان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. ضمناً بین شیوه‌های فرزندپروری مادران با محبوبیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه وجود ندارد و شیوه استبدادی و اقتدار منطقی پیش بینی کننده قوی محبوبیت اجتماعی دانش آموزان بوده اما بین میانگین شیوه‌های فرزندپروری مادران و میزان محبوبیت اجتماعی دانش‌آموزان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین شیوه‌های فرزندپروری مادران با ادراک شایستگی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه وجود دارد اما بین شیوه‌های فرزندپروری مادران با محبوبیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

واژه های کلیدی: ادراک شایستگی، شیوه استبدادی، شیوه اقتدار منطقی، شیوه سهل انگارانه، محبوبیت اجتماعی.