عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:تاثیر آموزش همدلی بر صمیمیت اجتماعی و امید دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

دانشجو:نفیسه فلاحتی                                                  

سال و نيمسال اخذ: اول 1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر علی اکبر عجم

استاد مشاور:

 

چکیده

زمینه و هدف: همدلی­کردن یعنی: توانایی یاری رساندن به دیگران و نگرش به مسائل از دریچه چشم دیگران. هدف این پژوهش تأثیر آموزش همدلی بر صمیمیت اجتماعی و امیدواری دانش آموزان پایه ششم دبستان بوده است. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل  بوده است. جامعه آماری شامل1878 نفر  دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان قاین که در سال تحصیلی 94-95  مشغول به تحصل بوده اند را تشکیل می دهند.تعداد 40 نفر دانش آموز دختر به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفته اند.

 ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش­نامه ی صمیمیت اجتماعی، میلر ولفکورت (1928) وپرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران(1991) مورد استفاده قرار گرفت.  که ضریب اعتبار و پایایی آن محاسبه شد.در روش تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون Tو تحلیل کواریانس اجرا شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش همدلی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اثربخش بوده است .و آموزش همدلی بر  امیدواری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی نیز تأثیردارد. و باعث افزایش نمرات امیدواری و صمیمیت اجتماعی در گروه آزمایش شده است.

کلید واژه ها: آموزش همدلی، صمیمیت، امیدواری، دانش آموزان.