عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تاثیر آموزش فراشناخت بر گرایش به تفکر انتقادی، روحیه پرسشگری و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

دانشجو: کبری عرب زوزنی

سال و نيمسال اخذ: دوم  1394

كدپايان نامه:

استاد راهنما: دكتر مجيد پاكدامن

استاد مشاور:

 

چکیده

   اهدف : یکی از اهدف عمده آموزش و پرورش توانایی حل مسأله ، آفرینندگی و ابتکار دانش آموزان است. آرزوی دیرینه هر جامعه ای پیشرفت و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته و اندیشمند است. از جمله این عوامل که توجه بسیاری از پژوهش گران را به خود جلب کرده است تفكر انتقادي ، روحيه پرسشگري و ویژگی های مربوط به معلم  است که با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده هدف این پژوهش بررسي تأثیر روش آموزش فراشناخت بر گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پرسشگری و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی می باشد .

 روش:

روش تحقيق شبه آزمایش "طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد و بدون استفاده از گزینش تصادفی" استفاده شده است نمونه آماری در این پزوهش تعداد  60  نفر از این دانش آموزان دختر پايه ششم بوده اندکه برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. به این صورت که ابتدا فهرستی از مدارس ابتدایی موجود در شهرستان انتخاب شد. سپس از بین این مدارس دو کلاس پایه ششم به تصادف انتخاب شدند که یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد ند. در نتیجه از تعداد 60 دانش آموز 30 دانش آموز در گروه آزمایش و 30 دانش آموز در گروه  کنترل طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون  به عنوان نمونه مورد نظر  انتخاب شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پزوهش شامل آزمون های گرايش به تفكر انتقادي ، روحيه پرسشگري  و پیشرفت تحصیلی درس علوم  و نیز روش آموزش فراشناخت بوده است. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند . در ابتدا داده ها با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این روند در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. سپس فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی سوالات با استفاده از آمار توصیفی و از آزمون آماری مناسب نظیر t مستقل، همبستگی پیرسون، تحلیل كوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند .

یافته ها:

 نتایج نشان داد گروه آزمایش که شامل 30 دانش آموز دختر بودند پس از آموزش با فراشناخت میانگین  نمرات  علوم آن ها  بهبود  یافت(05/0 P<).

        يافته‌هاي پژوهش كه براي تحليل‌آن ها در ابتدا از تحليل كواريانس و سپس از آزمون­ آماري t مستقل بين نمرات تفاوت استفاده شده است و براي آزمون فرضيات سطح معناداري 05/0 در نظر گرفته شده است و استفاده که تاثیر آموزش فراشناخت بر گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پرسشگری و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی بر درک مطلب دانش آموزان مفيد مي باشد ‏(P<0/0001 (دادن فرصت به دانش‌آموزان برای پاسخ گویی باعث افزایش پاسخ‌های درست و نادرست می‌شود (افزایش میزان پاسخ گویی را در بر دارد) که این نشان دهنده رویکرد  مفهومی دانش‌آموزان به پاسخ گویی است .كه زمان پاسخ گویی دانش‌آموزان با میزان اعتماد به نفس آن‌ها رابطه عکس دارد ، یعنی هرچه دانش‌آموزی اعتماد به نفس پایین‌تری داشته باشد ، در زمان طولانی‌تری به سؤالات جواب می‌دهد.

  نتیجه گیری:

 نتایج به دست آمده براین دلالت دارد که آموزش فراشناخت بر گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پرسشگری و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی می تواند بر دانش وتوانايي آن ها در مقطع ابتدایی بهبود بخشد وكنجكاوي يا سوال كردن باعث افزايش معلومات مي شود .

 

واژه های کلید ی: آموزش فراشناخت ، تفکر انتقادی ، روحیه پرسشگری ، پیشرفت تحصیلی ، درس علوم ، پایه ششم