عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های درسی جدیدالتالیف پایه ششم ابتدایی باالگوهای سازماندهی محتوای برنامه های درسی از دیدگاه معلمان

دانشجو: راضیه حسینی

سال و نيمسال اخذ: اول1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر حسین مؤمنی مهموئی

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های درسی جدیدالتالیف پایه ششم ابتدایی با الگوهای سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان این پایه در شهر زابل انجام گرفته است. این پژوهش، پیمایشی می باشد و به دلیل محدودیت جامعه(98نفر) از روش سرشماری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ79/0به دست آمده. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگو های سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان به ترتیب، موضوع محور(60/8)، موضوعات مجزابا(71/5)، موضوعات وسیع(37/5)، دانش آموز محور(32/5)، مارپیچی(01/5)، پایه مشترک(87/4)، کارکردهای اجتماعی(55/4)، فعالیت محور(05/3)، انسانگرایانه(64/2) ارزش گذاری شدند.

واژه های  کلیدی: الگوی سازماندهی محتوا، برنامه درسی، محتوای برنامه درسی.