عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: اثر بخشی آموزش چند حسي با استفاده از رسانه سینا بر املای دانش آموزان پایه  اول  ابتدایی داراي اختلالات يادگيري

دانشجو: عليرضا داعي بجستاني

سال و نيمسال اخذ: اول 1391

كد پايان نامه: 25720612902002

استاد راهنما: دكتر هادي محمدپور

استاد مشاور: دكتر مجيد پاكدامن

 

چکیده

زمینه و هدف: نوشتن یكی از راه‌های ابراز خود و ارتباط برقرار كردن با دیگران است. بنابراین درست نوشتن، به طوری که برای دیگران  قابل  فهم  باشد، در این ارتباط اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌كند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی رسانه کمک آموزشی سینا بر  بهبود  املای دانش آموزان دارای  اختلال  یادگیری  پایه  اول  ابتدایی انجام  شد.

روش: پژوهش از نوع  تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه آماری 40 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری  در سال  تحصیلی 91- 90 شهرستان  بجستان بودند که پس از آزمون های لازم، دارای اختلال املا تشخیص داده شدند و در 2 گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش جهت درمان و بهبود  املا  بعد از پیش آزمون با استفاده از رسانه آموزشی سینا  طی 12 جلسه آموزشی، آموزش های  لازم ارائه گردید و پس آزمون گرفته شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون هوشی وکسلر و آزمون  املای  محقق ساخته  بود . نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل  کواریانس و تحلیل واریانس 2 راهه و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد گروه آزمایش که شامل10 دختر و 10 پسر بودند پس از آموزش با رسانه سینا میانگین  نمرات  املای آن ها  بهبود  یافت(05/0 P<). همچنین با استفاده از تحلیل واریانس 2 راهه مشخص گردید که تأثیر آموزش چند حسی با استفاده از رسانه سینا بر بهبود اختلال املا در دانش آموزان  اول ابتدایی دختر  و پسر دارای اختلال یادگیری متفاوت نیست (001/0p=).

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده براین دلالت دارد که آموزش با رسانه سینا می تواند املای دانش آموزان را در مقطع ابتدایی بهبود بخشد.

واژه های  کلیدی: اختلال یادگیری، اختلال دیکته، رسانه سینا