: ی ی ی ی ی ی یی ی یی

: ی ی

: 1394

:

: ی ǘ

:

 

ی

ی : ی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی یی .

 

: یی ی . ی 924 ی یی ی 95-94 ی ی یی ی ی ..20 ی 20 . ی . 15 ی ی ی . ی ی ی ǘ ј (1965) ی یی (1981) . ی ی ی MANOVA spss ی .

 

 

ی : ی ی 20 ی یی . ی ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی . یی ی ی . ی p>0/05 یی ی یی ی. ی ی p<0/05 ی ی ی ی ی ی ی یی .

ی یی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی .

ǎ ی یی: ی ی ی ی ی ی ی یی