عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مقایسه بهبود مهارت های کلامی کودکان ناشنوا در مدارس استثنایی و تلفیقی (عادی)مقطع ابتدایی

دانشجو: حسین فروغی

سال و نيمسال اخذ: اول 1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دکتر مجید ابراهیم پور

استاد مشاور:

 

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه بهبود مهارت های کلامی کودکان ناشنوا در مدارس استثنایی و تلفیقی (عادی)مقطع ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش علی مقایسه ای بود وبرای این منظور از میان دانش اموزان ناشنوای مدارس استثنایی و تلفیقی با روش نمونه گیری ساده 60  نفر شامل 30  نفر (مدارس استثنایی) و 30 نفر (مدارس تلفیقی) انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه رشد زبان تُولد(مینایی،1388) داده های مورد نیاز جمع آوری شد و با بهره گیری از t گروه های مستقل فرضیه های پژوهش بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین  میانگین نمرات مهارت گوش دادن، مهارت سازمان دهی گفتاری، مهارت معنا شناسی، مهارت نحو و مهارت زبان گفتاری (تکمیل جملات) (p<0/05) دانش آموزان آسیب دیده شنوایی مدارس تلفیقی با دانش آموزان آسیب دیده شنوایی که در مدرسه استثنایی تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین  بین  میانگین نمرات مهارت های کلامی(صحبت کردن)این دو گروه تفاوت معنی داری(p>0/05)  نبود.  در واقع حضور دانش آموزان آسیب ئیده شنوایی تا حد زیادی بر عملکرد ومهارت زبانی آنان تاثیر مثبت گذاشته است.

کلمات کلید: رشد زبان، دانش آموز آسیب دیده شنوایی، طرح تلفیقی