عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: رابطه جهت گیری زنگی و تاب آوری با روانشناسی کوکان عقب مانده ذهنی خراسان جنوبی

دانشجو: عليرضا حورانی

سال و نيمسال اخذ: اول 1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر جهانشیر توکلی زاده

استاد مشاور:

 

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه جهت گیری زندگی و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی معلمان کودکان عقب مانده ذهنی استان خراسان جنوبی بوده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل 80 نفر از معلمان مدارس عقب مانده ذهنی خراسان جنوبی  به روش نمونه‌گیری تصادفی  خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: مقیاس تاب‌آوری بزرگ‌سالان فرایبورگ وهمکاران (2003) ، پرسشنامه بازنگري شده‌ی جهت‌گیری زندگی شی یر و کارور(1985) و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف(1989) جهت تحلیل داده  از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز از شاخص‌های آمار استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-20 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان می دهد بین جهت گیری زندگی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت معنی داری(R=0/24) و بین  تاب آوری با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت معنی داری(R=0/41) وجود دارد. و عوامل جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی)36 درصد و عوامل تاب آوری 34 درصد توانايي پيش بيني بهزیستی روانشناختی را دارند.

نتیجه گیری: تحقیق فوق توجه بیشتر مسئولین و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت را در زمینه بهزیستی روان‌شناختی معلمان، خصوصاٌ معلمان کودکان کم توان ذهنی را می طلبد.

کلیدواژگان: تاب‌آوری، جهت گیری زندگی، بهزیستی روانشناختی، معلمان، عقب مانده ذهنی