عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تعیین اثربخشی نقاشی درمانی بر بهبود مهارت‌های دیداری-حرکتی و افزایش شادکامی کودکان عقب‌مانده ذهنی

دانشجو: علی اکبر چشم وهام

سال و نيمسال اخذ:

كد پايان نامه:

استاد راهنما: مجید ابراهیم پور

استاد مشاور:

 

چكيده پايان :

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی نقاشی درمانی بر بهبود مهارت‌های دیداری-حرکتی و افزایش شادکامی کودکان عقب‌مانده ذهنی است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون باگروه کنترل است. جامعه ی آماری کلیه‌ی کودکان عقب‌مانده ذهنی شهرستان رشتخوار می‌باشند.می باشند. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده می‌شود. به این صورت که از بین کودکان عقب‌مانده ذهنی، 30 کودک انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد (2001) و آزمون دیداری-حرکتی بییری (1961) استفاده گردید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 19Spss استفاده شده است. در مرحله ی نهایی داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که نقاشی درمانی بر بهبود مهارت‌های دیداری-حرکتی و افزایش شادکامی کودکان عقب‌مانده ذهنی تأثیر مثبت دارد