عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تعیین اثر آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از داستان گویی بر بهبودی مهارت های سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

 

دانشجو: سیده سعادت علوی

سال و نيمسال اخذ: نیمسال اول 94

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دکتر مجید ابراهیم پور

استاد مشاور: -

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از داستان گویی بر بهبودی مهارت های سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی است و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. یکی از انواع طرح‌های آزمایش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر دارای مشکلات مهارت های سازشی مدرسه کودکان استثنایی شهر قاین که در سال تحصیلی 1395- 1394 مشغول به تحصیل بوده اند را تشکیل می دهند. از این جامعه  نمونه ای مشتمل بر 28 کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه کنترل(14 نفر) و آزمایش(14 نفر) منتسب شدند. جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار اندازه گیری رفتار( مقياس رفتار سازشي انجمن امريكايي نقيصه ذهني، براي تعيين ميزان رفتار سازشي و انطباقي در افراد كم توان ذهني)  استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss20 استفاده‌شده است. در مرحله‌ی نهایی دادها‌ی حاصل با استفاده از آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که: آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از داستان گویی بر بهبودی مهارت های سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیر معنادار دارد.

 

کلیدواژه‌ها : مهارت های اجتماعی، مهارت های سازشی، کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر.