عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی و سلامت روان در مادران کودکان اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان سندرم دان

دانشجو: پروانه کریمی بدرآبادی

سال و نيمسال اخذ: دوم 1393

كد پايان نامه:  

استاد راهنما: دكتر مجید پاکدامن

استاد مشاور:  

 

چکیده

زمینه و هدف: وجود فرزندانی با اختلالات روحی و روانی و کم‌توان ذهنی از جمله اتیسم و سندرم دان در دنیای کنونی و مشکلات موجود در خانواده‌ها بخصوص قشر مادران چشم‌گیر و قابل توجه می‌باشد لذا در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد به بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی و سلامت روان در مادران کودکان اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان سندرم دان بپردازد.

روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- مقایسه ای به شمار می‌آید. جامعه آماری کلیه‌ی مادران دارای کودکان اُتیسم و سندرم دان در شهر یزد می‌باشند که تعداد آن‌ها 60 نفر در شش‌ماهه اول سال 1394 می‌باشند. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. به این صورت که از بین کودکان دارای اختلال اُتیسم و سندرم دان، تعداد 30 نفر کودکان اُتیسم و 30 نفر کودکان دارای اختلال سندرم دان به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند. در اين مطالعه از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس، تنیدگی هولروید و سلامت روان گلدبرگ استفاده و سپس داده‌های پژوهش با نرم‌افزار 19-SPSS و آزمون t دو گروه مستقل تحليل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای (هیجان محور و مسئله محور)، سلامت روان و تنیدگی در مادران کودکان انیسم و مادران کودکان سندرم دان تفاوت معناداری وجود دارد

نتیجه گیری: نتایج خاطر نشان ساخت که راهبردهای مقابله ای (هیجان محور و مسئله محور) و سلامت روان مادران کودکان سندرم دان بیشتر از مادران کودکان اتیسم بوده و اما تنیدگی در مادران کودکان اتیسم بیشتر از مادران کودکان سندرم دان می باشد.

واژه های کلیدی: اتیسم، تنیدگی، راهبردهای مقابله ای، سلامت روان، سندرم دان.