عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و رفتار سازشی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری پایه هفتم

 

دانشجو: علی خلیلی نژاد

سال و نيمسال اخذ: دوم 1393

كد پايان نامه:  

استاد راهنما: دكتر مجید پاکدامن

استاد مشاور:  

 

چکیده

زمینه و هدف: آموزش حل مسئله، فرآيندي ساده است كه به‌راحتی می‌توان آن را آموخت. در اين رويكرد فرد می‌آموزد كه چگونه به شیوه‌های صحيح و کارآمد، مشكل را تعريف و بررسي نمود، براي حل آن اقدام نمايد لذا در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد به بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و رفتار سازشی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری پایه هفتم بپردازد.

روش: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری پایه هفتم در سال تحصیلی 95-94 شهر قائن می‌باشند. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری مبتنی به هدف استفاده می‌شود. به این صورت که از بین دانش‌آموزان پسر پایه هفتم دانش‌آموزانی که اختلال یادگیری آن‌ها قبلاً توسط مراکز مشاوره‌ای تشخیص داده شد تعداد 40 دانش‌آموز انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. در اين مطالعه از پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی نوجوانان (TISS)، پرسشنامه سازگاری سینگ و سینها و همچنین 15 جلسه 30 دقیقه‌ای طی 3 ماه تحصیلی بر اساس کتاب آموزش مهارت‌های زندگی لاکانی و همکاران (1385) استفاده و سپس داده‌های پژوهش با نرم‌افزار 19-SPSS و آزمون t دو گروه مستقل، آزمون تحلیل کوواریانس تحليل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد گروه آزمایش که شامل 20 نفر بودند پس از آموزش حل مسئله اجتماعی میانگین  نمرات مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی بهبود یافت(05/0 P<).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و رفتار سازشی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری پایه هفتم تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

واژه های کلیدی: اختلال یادگیری، حل مسئله اجتماعی، رفتار سازشی، سازگاری، مهارت‌های اجتماعی.