عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر شفافيت سود حسابداري ( مطالعه موردي: شرکت هاي صنعت فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

دانشجو: رضا سروری

سال و نيمسال اخذ: دوم 93-94

كد پايان نامه:

استاد راهنما: آقای دكتر احسان خان­سالار

استاد مشاور: آقای دكتر محمد دلخوش

 

چکیده

هدف اين پژوهش آزمون تأثير عوامل اقتصادی بـر شفافیت سود حسابداری اسـت. عوامـل اقتصـادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده­های سرمایه­گذاری یک­ساله، نرخ ارز و نرخ تورم مي­باشد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي تعیین ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد از  ﻣﺪل ﺑﺎرث و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ که اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات استقرائی و توصیفی و ازنوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی و مقطعی می­باشد. داده ها کمی و در مقیاس نسبی بوده که بر تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون متکی است. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی و رسم جداول و اشکال می­باشد. در این راستا فرضیه­های تحقیق با روشهای مناسب آماری توسط نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته است. مقادیر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق داده­های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمع­آوری گردیده است. جامعه آماری کلیه شرکت­های صنعت فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که حداقل از ابتدای سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 در آن حضور داشته باشند. در پژوهش حاضر پنج فرضیه مطرح شد که پس از بررسی­های انجام شده مشخص گردید بین متغیرهای مستقل کلان اقتصادی مورد بحث در این پژوهش و متغیر وابسته شفافیت سود حسابداری با احتمال  95% وجود ارتباط مثبت و معنی­داری مورد تأیید می­باشد.

واژه های  کلیدی: شفافیت سود حسابداری، متغیرهای کلان اقتصادی