عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی و مطالعه تامین منابع مالی بانک با توجه به تسهیلات اعطایی(مطالعه موردی بانک سپه استان خراسان جنوبی)

دانشجو: رضا رادمهر

سال و نيمسال اخذ: اول 94

كدپايان نامه:

استاد راهنما: دكتر محمد دلخوش

استاد مشاور:

 

چکیده

زمینه وهدف:محدودبودنمنابعماليوامكاناتبانكها،به خصوصدركشورهايدرحالتوسعه همانندايراننيازبهبرنامهريزيبرايافزايشكاراييوبهره وريبانكهارابيشازپيشضروري ساختهاست. برای این منظور از نمونه  اطلاعات تسهیلات ومنابع شعب بانک سپه دراستان خراسان جنوبی طی سالهای 88الی92استفاده شده است .

روش:تحقیقحاضربااستفادهازتجزیه وتحلیل اماری بهمحاسبهيعقود موثر پرداخته وبرای تعیین وضعیت واولویت بندی هریک ازمتغیرهای پژوهشی ازآزمون ضرایب رگرسیون پانلی واز آزمون جارک برا، جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها، آزمون رگرسیون داده های پانلی، جهت بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ، آزمون همبستگی پیرسن، برای تعیین رابطه بین متغیرها،درخلال این پنج سال استفاده گردیده است.

یافته ها: در نهایت با توجه  به ضرایب رگرسیون بدست امده مشاهده می شود که تسهیلات اعطایی از نوع سلف بیشترین و سپس تسهیلات جعاله ودر نهایت تسهیلات مضاربه بیشترین تاثیر معنی دار در جذب سپرده ها داشته اند.(بقیه تسهیلات تاثیر معنی دار نداشته اند، لذا رتبه بندی انها صحیح نخواهد بود.)

 

نتیجه گیری:با توجه به نتایج ،مدیریت بانک سپه در استان خراسان جنوبی به سه سپرده سلف،جعاله و مضاربه اهمیت بیشتر داده و تامین مالی بیشتری برای جذب مشتریان کنند که در پی ان سوداوری بیشتری نصیب بانک گردد.

 

واژه های  کلیدی:نظام بانکی،تخصیص منابع،تامین و تجهیز منابع