عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه ی نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام و اثر محدودیت های تامین مالی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو: مهدي شعباني

سال و نيمسال اخذ: اول 1393

كدپايان نامه: ----

استاد راهنما: دكتر محمود لاري دشت بياض

استاد مشاور: ----

 

چكيده:

امروزه درهر بازار مالی با توجه به گستردگی وعمق بازار ،ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند که یکی از موضوعات مهم در سرمایه گذاری، نقدشوندگی دارایی هاست .زیرابرخی از سرمایه گذاران نیازبه تبدیل سریع دارایی ها وسهام به نقد می باشند.که این اقدام با انجام معامله دربورس اوراق  بهادار محقق می شود. بنابراین تعداد 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1386 الی 1392، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. این تحقیق برای اندازه گیری نقد شوندگی دارایی ها از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. در این تحقیق شواهدی مبنی بر اینکه نقدشوندگی دارایی ها و سهام با یکدیگر رابطه مثبت و معنی داری دارند. و همچنین اثبات میگردد که فرصت های رشد شرکت ها، بر این رابطه تاثیر می گذارند.

 

واژه های  کلیدی:----