عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه نسبت قیمت به سود هر سهم و رتبه نقد شوندگی با ورشکستگی

دانشجو: فاطمه اسدیان

سال و نيمسال اخذ:

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر محمد دلخوش

استاد مشاور: دكتر احسان خان سالار

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نسبت قیمت به سود هرسهم و رتبه نقدشوندگی با ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف تحقیق، اطلاعات 122 شرکت پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1387 تا 1392 مورد آزمون قرار گرفتند.برای محاسبه ورشکستگی از مدل آلتمن استفاده شده است. همچنین روش آماری مورد استفاده رگرسیون می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که   نسبت  قیمت به سود هر سهم با ورشکستگی ارتباط منفی و معناداری دارد ولی بین رتبه نقد شوندگی با ورشکستگی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های  کلیدی: : نسبت قیمت به سود هر سهم، رتبه نقد شوندگی، ورشکستگی