عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه سرمایه­­گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو: زهرا راشدی

سال و نيمسال اخذ: دوم 1393

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر محمدرضا رازدار

استاد مشاور:

 

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش سرمایه­گذاران نهادی، هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف این تحقیق این است که به بررسی این موضوع بپردازد که آیا سرمایه گذاران نهادی بر روی عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در ایران نقش دارند یا خیر.

روش: روش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است که با استفاده از داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال قیاسی– استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در تحقیق حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای تحقیق اقدام به برآورد مدل‌هاي رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این تحقیق از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی– علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده­های تابلویی (پانل دیتا) نیز می‌باشد. تحقیق پیش رو ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می­گردد. برای تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای Spss20 وEviews8 استفاده نموده ایم.

یافته ها: با توجه به آماره t گزارش شده متغیر مستقل و مقدار معنی داری متناظر با آن ، نتایج زیر حاصل می

شود: در مدل اول تحقیق، ارتباط سرمایه گذاران نهادی با معیار عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نتایج آزمون های فوق، می بایست مدل اول تحقیق به صورت پنلی با اثرات ثابت برازش یابد.

 با توجه به جداول و گزارشات در فصل چهارم می توان بیان کرد که بین سرمایه گذاران نهادی وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

در مدل دوم، رابطه میان سرمایه گذاران نهادی با نبود نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نتایج آزمون های تشخیص مدل، می بایست مدل دوم تحقیق به صورت پنلی با اثرات تصادفی برازش یابد.

 رگرسیون برازش شده به روش رگرسیون کمترین مربعات پنلی با اثرات تصادفی بر مدل دوم تحقیق معنی دار نمی باشد.

در مدل سوم تحقیق، ارتباط میان سرمایه گذاران نهادی با حجم معاملات سهام مورد بررسی قرار گرفت.

 با توجه به نتایج آزمون، می بایست مدل سوم تحقیق به صورت پنلی با اثرات تصادفی برازش شود. رگرسیون برازش شده به روش رگرسیون کمترین مربعات پنلی با اثرات تصادفی بر مدل سوم تحقیق معنی دار می باشد.

نتیجه گیری: بین سرمایه گذاران نهادی با معیار عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات رابطه معناداری وجود دارد و بین سرمایه­گذاران نهادی و نسبت عدم نقدینگی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های  کلیدی: سرمایه­گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی، نقدینگی بازارسهام، بورس اوراق بهادارتهران