عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت سود

دانشجو: اعظم بیناباجی

سال و نيمسال اخذ:

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر محمددلخوش

استاد مشاور: دكتر محمود لاری

 

چکیده

       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود صورت گرفته است. این پژوهش از نوع استقرائی و توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی به شمار می‌آید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به تعداد 444 شرکت بود که با بررسی صورتهای مالی و اعمال محدودیتهای ذکر شده در بالا و انجام نمونه گیری تصادفی در نهایتا تعداد 120 شرکت واجد شرایط استخراج گردید. پس از جمع‌آوری نتایج به کمک نرم‌افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان سهام تحت تملک سهامداران نهادی و نسبت اعضا غیر موظف با کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد اما بین تعداد اعضاء هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری:

واژه های  کلیدی: حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود.