عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه بین پایداری سود و شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی

دانشجو: سید هاشم ابوالفضلی

سال و نيمسال اخذ: دوم 1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر حبیب الله نخعی

استاد مشاور:

 

چکیده

در این مطالعه به بررسی رابطه بین پایداری سود و شفافیت سود باهزینه سرمایه سهام عادی پرداخت شده است. یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی سود شرکت است. در صورتی که سود گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد منجر به عدم اطمینان، ریسک و تقاضای بازده بالاتر از سوی سهامداران خواهد شد وبالعکس. کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه خاص آن ها را کاهش داده و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد و در نهایت منجر به افزایش ارزش سهام شرکت و ارزش شرکت می شود. بر این اساس ارتباط بین پایدار ی سود و شفافیت سود با هزینه سرمایه سهام عادی در طی دوره زمانی 1387 الی 1392 در 47 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنی داری بین پایداری سود با هزینه سرمایه وجود دارد و بین شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد. 

 

واژه های کلیدی: شفافیت سود حسابداری، پایداری سود، هزینه سرمایه سهام عادی