عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه بین عملکرد مالی شرکت ها و سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو: علی باسلیقه

سال و نيمسال اخذ: دوم  1393

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر احسان خانسالار

استاد مشاور:

 

چکیده

هدف اصلي سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در سهام شرکت‌ها افزايش ثروت است که اين امر از طريق افزایش عملکرد محقق مي گردد. بنابراين ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي مختلف، مهمترين مساله‌اي است که سرمايه گذاران با آن مواجهند.

بررسي حاضر به منظور گردآوري شواهدي در خصوص بررسی رابطه بین عملکرد اقتصادی شرکت ها و سطح معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصويری روشن از انگيزه معاملات با اشخاص وابسته در ايران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می‌رود که سطح معاملات با اشخاص وابسته با متغيرهای عملکرد اقتصادی  رابطه داشته باشد.لذا اطلاعات مربوط به این تحقیق طي سالهاي 1387 الي 1393 براي شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده  و  برای آزمون فرضيه‌ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده‌های ترکيبی استفاده شده است نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که در سطح اطمينان 95 درصد متغیرهای عملکردی ارزش افزوده اقتصادی (Eva)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (Reva) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته  رابطه معناداری دارند.

 

كلمات كليدي: معاملات با اشخاص وابسته، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار