عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با معیارهای عملکرد اقتصادی

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو:  علي يعقوبي

سال و نيمسال اخذ: دوم 93  

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر احسان خان سالار

استاد مشاور: دكتر محمد دلخوش

 

 

چکیده:

هدف اين تحقيق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با معیارهای عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از داده های مقطعی اطلاعات مربوط به 114 شرکت پذیرفته  از سالهاي ( 1393الي 1387) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسي رابطه هر يک از اين عوامل ساختار مالکیت بر عملکرد اقتصادی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

نتايج تحقيق حاکي از آن است که در سطح اطمينان 95 درصد از سه متغیر مستقل به کاربرده شده در مدل رگرسیونی مالکیت نهادی و مالکیت مدیرتی  با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  رابطه معناداری دارند ولی متغیر تمرکز مالکیت با معیارهای عملکرد اقتصادی فوق رابطه معناداری ندارد. ضريب تعيين بدست آمده براي رابطه‌ فوق نشان مي دهد که متغيرهای مستقل تنها بخشي از عملکرد اقتصادی را مي‌توانند توضيح دهند و سرمايه گذاران بايد براي ارزيابي عملکرد اقتصادی شرکت، فاکتورهاي ديگري را نيز مد نظر قرار دهند.

 

واژه های کلیدی:

مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی، تمرکز مالکیت، عملکرد اقتصادی