عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی ارتباط بین بحران مالی موسسات واسطه گر مالی با حاکمیت شرکتها

 

 

دانشجو: امیر مهدی خزاعی مقدم

سال و نيمسال اخذ: دوم  1393

كدپايان نامه:

استاد راهنما: دكتر حبیب الله نخعی

استاد مشاور:

 

چکیده

به منظور بررسی عوامل موثر در بروز بحران مالی و تبیین روش هایی برای جلوگیری از بروز این عوامل، با مطالعه عوامل مؤثر در بروز بحران و همچنین ورشکستگی بانک‌ها، روش‌های جلوگیری از بروز عوامل یاد شده در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات استخراج شده در این پژوهش مربوط به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387- 1391 بوده است. در این تحقیق ابتدا با محاسبه آماره‌های توصیفی علاوه بر پایش اطلاعات جمع آوری شده مشاهدات دور افتاده را شناسایی نموده‌ایم و سپس با استفاده از تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا  فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. در پژوهشحاضر،با کمک مدل تحلیل تفکیکی خطی شاخص بحرانمالیرا محاسبه نموده ایم که بر اساس آن نقطه تمیز بانک های دارايبحرانمالیازبانکهايفاقدبحرانمالیدراینمدلعدد 524/10 می باشد؛ یافته های مدل رگرسیونی نشان می دهد که در اجرای مدل تحقیق از روش پانل با اثرات تصادفی استفاده نموده ایم. از طرفی تاثیر متغیرهای وجود سهامدارن نهادی و درصد مالکیت بر شاخص بحران مالی معنادار بوده است، البته نوع تاثیر گذاری سهامداران نهادی معکوس و درصد مالکیت دولتی مستقیم بوده است.

کلمات کلیدی: موسسات واسطه گر مالی، بحران مالی، بانکها، حاکمیت شرکتی[1]


 

 [1] Financial intermediary institutions, the financial crisis, banks, corporate governance