عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکتهای معدنی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دانشجو: سید حسن یزدی

سال و نيمسال اخذ: نیم سال دوم سال 1394-1395

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دکتر محمود لاری دشت بیاض

استاد مشاور: ----

 

چکیده

در تحقیق حاضر سعی شده است، دلایل و عوامل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحد های مالیاتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا داده ها  از پرونده های مالیاتی سالهای 1390 و 1391 که از طریق رسیگی به دفاتر قطعی شده بود، استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار spss  رابطه بین داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان­دهنده وجود اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی می­باشد. لازم به ذکر است که عوامل ایجاد کننده این اختلاف نیز هر کدام به تنهایی در سطح اطمینان مورد نظر، معنادار می باشند. در آخر جهت نشان دادن درجه اهمیت هر کدام از این عوامل ، علاوه بر محاسبه سهم هر متغییر در اختلاف مذکور،  از آزمون فرید­من استفاده شده است تا مشخص شود کدام یک از این عوامل از درجه اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.همچنین اختلاف مذکور در سال 1391 با سال 1390 مقایسه شده تا مشخص شود آیا مرور زمان تاثیری بر این اختلاف داشته است یا نه.

نتیجه گیری:

1-وجود تفاوت معنا داری بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات قطعی مورد تایید قرار گرفت.

2-غیر مرتبط بودن هزینه های ابرازی ، فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی ، غیر متعارف بودن هزینه های ابرازی ، مغایرت استاندارد های حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی هر کدام به تنهایی می توانند عامل ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی باشد.

3-با توجه به یافته های تحقیق فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی مهمترین عامل در ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات قطعی توسط واحدهای مالیاتی می باشد.

4-یکی از علل ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات قطعی ، هدفهای درآمدی مالیاتی می باشد.لیکن از آنجا که هدف مزبور بصورت کمی و در قالب اعداد بصورت مشخص قابل ارزیابی نمی باشد می توان گفت که در بسیاری از موارد ایجاد تفاوت ، سایه ای از هدف درآمدی دولت وجود دارد.

5-با توجه به یافته های تحقیق ، مغایرت استاندارد های حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی و عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در انجام هزینه ها کمترین درجه اهمیت و اعتبار در ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای معدنی و درآمد مشمول مالیات قطعی توسط واحدهای مالیاتی را دارد از اینرو می توان نتیجه گرفت هرچه قوانین و مقررات مالیاتی و بخشنامه های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شفاف تر و دقیقتر باشد اختلاف موجود بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی توسط واحدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید.

6- با توجه به اینکه اختلاف مذکور در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش یافته است ، بنابراین می توان احتمال داد به مرور زمان اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات کاهش یابد.

 

واژه های  کلیدی: مالیات ، سود ابرازی ، سود مشمول مالیات ، شرکتهای معدنی