نظرات و پيشنهادات: TalebiPoor@iauq.ir                               شماره تلفن هاي دانشگاه: 2-05632562150 نمابر: 05632562153

اساتيد محترم اطلاعات خود را جهت ايجاد صفحه اختصاصي به ايميل فوق ارسال فرمايند