عباس طالبي پور              ليسانس كامپيوتر – سخت افزار از دانشگاه علم و صنعت ايران

 

كارمند- كارشناس خدمات ماشيني           ايميل:TalebiPoor@iau-qaenat.ac.ir