بسمه تعالي
  صفحه  1  از  1
 : تاريخ صدور 
1394/07/18
دانشگاه آزاد اسلامي واحد  قاينات
ساعات تشكيل كلاس اساتيد 
همكار گرامي جناب آقاي
با اهداي سلام 
احتراما ضمن تشكر از همكاري جنابعالي با اين دانشكده ، بدينوسيله برنامه درسي شما را در نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394  به شرح ذيل به اطلاع مي رساند :
كدكلاس
زمان تشكيل 
ساختمان
شماره كلاس
تاريخ امتحان
ساعت امتحان
عنوان درس
 مهندس سيدعبدالحميد اصفهاني
نظري
 عملي
آمار كلاس
نحوه ارائه كلاس
 ثابت18:00 - 20:00شنبه  
10228
ساختمان داده ها
1394/10/19
فاز 1 آموزشي
102
1/00
2/00
17
حضوري
8:00
 ثابت14:00 - 16:00يك شنبه  
فاز 1 آموزشي
101
 ثابت14:00 - 16:00پنج شنبه  
10229
طراحي الگوريتم ها
1394/10/21
فاز 1 آموزشي
101
1/00
2/00
10
حضوري
8:00
 ثابت16:00 - 18:00پنج شنبه  
فاز 1 آموزشي
103
 ثابت16:00 - 18:00شنبه  
10232
محيطهاي چندرسانه اي
1394/10/26
فاز 1 آموزشي
103
1/00
2/00
13
حضوري
8:00
 ثابت16:00 - 18:00يك شنبه  
فاز 1 آموزشي
103
10313
پروژه برنامه سازي
3/00
0/00
5
كارآموزي وكارورزي پژوهشي
0:00
10314
كارورزي
2/00
0/00
6
كارآموزي وكارورزي پژوهشي
0:00
 ثابت16:00 - 18:00جمعه  
10443
شيوه ارائه مطالب علمي و فني
1394/10/22
فاز 1 آموزشي
102
0/00
2/00
11
حضوري
11:00