سامانه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
سامانه اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
آدرس: خراسان جنوبي، قاين، بلوار سیمانشهر، خیابان شفاء، خیابان پروفسور للهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
تلفن:2-5262150-0562 - دورنگار:5262153-0562
Islamic Azad University Qaenat Branch
Tel:+98-562-5262150-2      Fax:+98-562-5262153      E-Mail:qaenat@iauq.ir